Úvodná a diagnostická fáza

      Mentálny tréning začína úvodným sedením, realizovaným formou osobného stretnutia. Aj v ďalšom procese považujem za najefektívnejšie stretnutia tvárou v tvár, z hľadiska času a vzdialenosti klienta je to však niekedy nerealizovateľné. V týchto prípadoch sa tréningy môžu uskutočniť prostredníctvom komunikačných technológií (skype atď.). Úvodné stretnutie je zamerané na vzájomné zoznámenie sa, oboznámenie so situáciou klienta a ujasnenie si cieľov spolupráce. Klientovi stručne zhrniem moju základnú filozofiu a princípy práce s klientom. Na úvodnom sedení je taktiež vhodné objasniť si základné pravidlá spolupráce. Súčasťou kontraktu s klientom je dohoda na frekvencii stretnutí a ostatných aspektoch spolupráce.
      Základom mentálneho tréningu je pre mňa čo najlepšie spoznanie klienta a jeho potrieb. Klient môže k efektívnej spolupráci prispieť podrobným popisom situácie a skutočností, ktoré budú vyžadovať našu pozornosť. Na základe potrieb a požiadaviek klienta, ako aj všetkých súvisiacich okolností, stanovíme ciele spolupráce. Dôležité je spoločné rozhodovanie o všetkých dôležitých aspektov procesu. Klient by mal byť stotožnený s cieľmi, postupmi a princípmi zdokonaľovania psychických schopností.
      V diagnostickej fáze je možné použitie viacerých metód. K dispozícii máme interview, pozorovanie, výkonové testy, projektívne testy, dotazníky, ratingové škály. Osobne preferujem interview, pozorovanie klienta priamo pri aktivite a profil. Nie je pre mňa dôležité hodnotiť jednotlivca alebo skupina. Mojou úlohou je pomôcť mu/im zlepšiť sa v určitých psychických schopnostiach. Chcem pomôcť klientovi posunúť sa, rozvinúť svoju osobnosť, stať sa silnejším a odolnejším!
      Na základe potrieb klienta a zistených skutočností vypracujeme podrobnejší plán mentálneho tréningu. Tento je individuálny a prispôsobený každému jednotlivcovi alebo skupine. Celý proces je interaktívny a flexibilný, môže sa meniť podľa aktuálnej situácie klienta. Plán obsahuje frekvenciu stretnutí, miesto konania, možnosti neštandardných intervencií, a obsah tréningu psychologických schopností.