Priebeh mentálneho tréningu

      Mentálny tréning je systematická a sústavná forma práce na psychologickej optimalizácii výkonnosti. S klientami realizujem dve základné formy mentálneho tréningu:
1.Individuálny
2.Skupinový
      Individuálny mentálny tréning prebieha formou pravidelných stretnutí s klientom. Za najefektívnejšie považujem stretnutia tvárou v tvár. Z dôvodu časovej a geografickej náročnosti sa niektoré sedenia realizujú prostredníctvom elektronických komunikačných sietí (skype). Niektoré intervencie sa môžu uskutočniť aj telefonicky príp. sms správami. Emailová komunikácia alebo komunikácia prostredníctvom facebooku je samozrejmosťou. Niekedy spolupráca prebieha priamo pri športovej činnosti, z dôvodu účinnejšej aplikácie psychologických metód a techník.
      Skupinový tréning psychických schopností uskutočňujem formou seminárov, prednášok a workshopov. Počet účastníkov, rozsah, zameranie je flexibilné podľa požiadaviek klientov. Skupinový tréning so športovým tímom sa môže realizovať v prednáškovej miestnosti ako aj priamo pri športovej činnosti. Účastníkmi skupinových tréningov môžu byť športovci, tréneri, rodičia športovcov, rozhodcovia, delegáti, manažéri, vedúci pracovníci, ľudia pôsobiaci v mediálnej sfére, pracovníci vo firmách atď.
      Celkovo je tréning psychických schopností flexibilná a individualizovaná práca. Jej realizácia závisí od potrieb a požiadaviek klienta alebo klientov, od konkrétnych podmienok, a cieľov spolupráce. Ak sa klient pripravuje na dôležitý zápas, súťaž alebo rokovanie, možná je intenzívna viacdňová spolupráca na sedeniach aj v reálnom prostredí výkonu. Dôležitá je pre mňa spätná väzba od klienta. Prostredníctvom nej môžeme nielen zlepšovať našu spoluprácu, ale takisto efektívnejšie pracovať s ďalšími klientami.