Komunikácia

      Komunikácia je dôležitým aspektom našich vzťahov, nášho profesionálneho uplatnenia spokojnosti v živote. V kolektívnych športoch je dôležitým predpokladom efektívneho fungovania tímu. Či už je to komunikácia medzi spoluhráčmi, komunikácia hráč – tréner, komunikácia s funkcionármi, rozhodcami alebo predstaviteľmi médií. Kvalitnejšia a efektívnejšia komunikácia znamená zlepšenie efektívnosti tímových procesov a zvýšenie predpokladov pre maximalizáciu výkonov. Nielen v kolektívnych športoch, ale aj u jednotlivcov je komunikácia dôležitým predpokladom spokojnosti a sebarealizácie.
      Poznáme tri základné druhy komunikácie:

  1. Pasívna – neistá, prispôsobivá, súhlasná, človek nedáva najavo svoje názory, pocity a požiadavky, časté ospravedlnenia, obranné formulácie, obavy z kritiky.
  2. Agresívna – dominantná, povýšenecká, manipulatívna, snaha presadiť sa na úkor iných, často zvýšený hlas, výsmech, podceňovanie, urážanie, irónia.
  3. Asertívna – primeraný spôsob sebapresadenia a vyjadrenia vlastných pocitov, názorov a požiadaviek. Vecný a neústupný štýl, sebavedomé presadenie oprávnených nárokov, pokojné riešenie situácií, vedomé vyhýbanie sa komunikačným faulom.
Pre jednotlivca je dôležité rozpoznať, aký typ komunikácie používa a ako ním pôsobí na ostatných ľudí. Je vhodné vedieť používať všetky druhy komunikácie, podstatný je však kontext. Najčastejšie je výhodné správať sa asertívnym spôsobom. V niektorých situáciách nám pomáha aj agresívnejšia, prípadne pasívna forma komunikácie.
      Pri zdokonaľovaní komunikácie pracujeme napr. na nasledujúcich schopnostiach:
     - jasný a zrozumiteľný štýl komunikácie,
     - uvedomenie a kontrola vlastných komunikačných návykov,
     - aktívne počúvanie,
     - neverbálna komunikácia,
     - asertívne komunikovanie,
     - riešenie konfliktov,
     - schopnosť kladenia otázok
     - poskytovanie spätnej väzby.

      Pre trénerov, lídrov športových tímov, manažérov, pracovníkov, ktorí vo svojej profesii intenzívne  pracujú s inými ľudmi, sú komunikačné schopnosti kľúčovými z hľadiska úspešnosti a efektívnosti. Uvedomenie si charakteru vlastnej komunikácie a práca na jej zlepšovaní vám môže výrazne zlepšiť spokojnosť v súkromnej aj profesionálnej oblasti.