Ďalšie aspekty výkonu

      Okrem uvedených psychických aspektov je v hre ešte mnoho ďalších. Nie je mojou snahou na stránke charakterizovať všetky. Každý človek je jedinečná individualita, všetky potrebné psychologické súvislosti môžeme riešiť pri konkrétnej spolupráci. Zo všetkých ostatných konceptov spomeniem napr. mentálnu odolnosť. Je to vlastnosť, ktorá umožňuje jednotlivcovi lepšie sa vyrovnať s požiadavkami a prekážkami športovej (príp. inej) činnosti ako jeho konkurenti. Mentálne odolné osobnosti zotrvajú vo svojom úsilí aj napriek ťažkostiam. Prehry a nezdary ich nezastavia, naopak ich motivujú a poháňajú vpred. Mentálne odolní športovci sa vyznačujú neotrasiteľnou vierou vo svoje schopnosti, sú schopní maximálne sústrediť pozornosť na vykonávanú činnosť, dobre sa vyrovnávajú s tlakom a zameriavajú sa na veci, ktoré majú pod kontrolou.
      Jedným z najdôležitejších aspektov psychiky jednotlivca je motivácia. Ak nemáme motiváciu niečo dosiahnuť v športe, v podnikaní alebo inej sfére, ťažko budeme hľadať potrebnú energiu, čas a úsilie. Spoločnou charakteristikou najlepších jednotlivcov v určitých oblastiach je vysoká motivácia. Táto je ich hnacou silou, poskytuje im potrebný drive a ženie neustále vpred. Poznáme dva základné druhy motivácie, a to vnútorná a vonkajšia. Vnútorná znamená, že človek vykonáva činnosť pre svoje vlastné potešenie, pre radosť z činnosti. Vonkajšia predstavuje pohnútky z vonkajšieho prostredia športovca. Môžu nimi byť uznanie zo strany ostatných, trofeje, pozornosť médií, peniaze. Je veľmi dôležité, aby človek mal a zachoval si vnútornú motiváciu. Táto je spojená s väčším úsilím, vytrvalosťou, väčšou radosťou a spokojnosťou. V profesionálnom športe často dominujú vonkajšie stimuly a zatláčajú vnútornú motiváciu do úzadia. Jednostranná dominancia vonkajšej motivácie môže mať negatívne dôsledky pre výkonnosť, vkladané úsilie aj celkovú spokojnosť jednotlivca. Hlavne u trénerov je dôležité, aby mali schopnosť neustále podporovať vnútornú motiváciu svojich zverencov.
      Okrem uvedených prvkov psychiky jednotlivca hrajú dôležité úlohu aj ďalšie aspekty, ako napr. práca s emóciami, očakávania, riešenie konfliktov, disciplína, a iné. Veľkou oblasťou je práca s myslením, s automatickými myšlienkami a schémami jednotlivca. Táto téma by sama osebe potrebovala jednu veľkú kapitolu. Rád sa s vami stretnem osobne a pomôžem pri odhaľovaní všetkých rezerv vašej i mojej psychiky.