Čo je mentálny tréning

       Mentálny tréning je systematické uskutočňovanie psychologických cvičení a metód zameraných na optimalizáciu výkonnosti a prežívania. Inými slovami ho nazývam aj tréning psychických schopností. Ak sa na mojej stránke stretnete s týmito pojmami, znamenajú to isté. Hlavným cieľom mentálneho tréningu je zlepšovanie psychických schopností potrebných pre dlhodobé dosahovanie optimálnych výkonov. Okrem výkonnosti je cieľom aj zvyšovanie kvality prežívania pri športovaní, resp. pri inej činnosti. Dôležité sú pocity sebarealizácie, naplnenia, spokojnosti s vykonávanou aktivitou a celkovo so svojím životom. Nie je dôležité len to, či športovec vyhrá konkrétny zápas alebo súťaž. Podstatné je, aby videl zmysel v procese zlepšovania sa, v sebazdokonaľovaní a sebapoznaní. Šport posúva človeka do nových oblastí, pomáha mu objavovať skryté rezervy a vlastný potenciál.  
       Mojím základným cieľom je komplexný rozvoj osobnosti každého jednotlivca. Športovec by mal vedieť získané a zdokonalené schopnosti využiť aj v ostatných oblastiach profesionálneho a súkromného života. Mentálny tréning je zameraný napr. na zvyšovanie a stabilizáciu sebadôvery, zlepšovanie koncentrácie, optimálne nastavenie cieľov, systematickosť práce športovca a komplexné riešenie problematických situácií. Snažím sa s klientami zlepšovať príprava na stretnutie alebo súťaž, pracovať s emóciami, úzkosťou a strachom zo zlyhania. Veľký dôraz kladiem na prácu s myslením, analyzovanie automatických myšlienok a schém športovca, na nahradzovanie škodlivých myšlienkových vzorcov užitočnými. Predmetom tréningu psychických schopností sú aj motivácia, stres a zvládanie kritických momentov, komunikácia, práca s očakávaniami atď. Podrobnejší rozbor niektorých oblastí uvádzam v sekcii "Psychické aspekty výkonu".